Voorwaarden DE JANSHOEVE

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Omdat wij meerdere diensten aanbieden, hebben wij onze algemene voorwaarden verdeeld per dienst.

Algemene voorwaarden Trimsalon

Als u uw hond naar ons brengt gaat u ervan uit dat uw hond netjes getrimd wordt.
Om aan deze verwachting te kunnen voldoen vinden wij. Door het maken van een afspraak voor een trimbehandeling gaat u automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden.

 1. Prijsopgaven.
  Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijslijst. Indien er verhogingen gaan plaatsvinden zal dit vroegtijdig kenbaar worden gemaakt.
 2. Annuleringen.
  Afspraken kunnen tot 24 uur voor het consult gratis worden afgezegd of verzet. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht.
 3. Overeenkomsten.
  Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.
 4. Levering van goederen en diensten.
  De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. De hond wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en gehaald, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Overmacht.
  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Aansprakelijkheid.
  De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebracht kosten. Bij onherstelbare schade, respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
  De Janshoeve heeft een aansprakelijkheidsverzekering in bovenstaande situatie.
 7. Garantie.
  Garantie gaat niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst oftewel het opnieuw verrichten van hetgeen niet naar wens is verricht.
 8. Klachten.
  Klachten dienen ter aller tijden binnen 24 uur na de trimbeurt bij de Janshoeve kenbaar te zijn gemaakt. En er moet binnen afzienbare tijd een oplossing aangeboden worden door de trimsalon, de uitvoering daarvan zal in overleg met de eigenaar van de hond plaatsvinden.
 9. Betaling.
  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen betaling bij aflevering.
  Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
  a. Annuleringen tot 48 uur voor de afspraak kunnen kosteloos worden doorgegeven.
  b. Bij annulering korter dan de gestelde tijd zal er 50% van de prijs worden gerekend
 10. Geschillen
  Op overeenkomsten gesloten met de eigenaar van de trimsalon is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.